tvhr.net

uvjeti kori�tenja

Dobrodo�li na portal tvrke Moj TV portal. Moj TV portal Vam omogu�uje kori�tenje sadr�aja i usluga svog portala tvhr.net. Uvjeti kori�tenja se primjenju na sve sadr�aje i usluge portala tvhr.net i podlo�ni su dole navedenim Uvjetima kori�tenja i smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima kori�tenja te ih u potpunosti razumiju i prihva�aju.
OPIS
tvhr.net pru�a mogu�nost kori�tenja razli�itih sadr�aja i usluga, a sukladno ovdje utvr�enim uvjetima.
SADR�AJ I PROMJENE
tvhr.net zadr�ava pravo promjene sadr�aja, izgleda, ukidanja kao i promjene uvjeta kori�tenja portala kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio tvhr.net portala bez obavezne prethodne najave. Moj TV portal d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu �tetu nastalu tim promjenama.

Prihva�anjem ovih uvjeta kori�tenja korisnik se sla�e da �e usluge tvhr.net portala uklju�ivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i sli�ne poruke tvhr.net portala za obavije�tavanje posjetitelja/korisnika portala, a za normalno funcioniranje svih usluga i sadr�aja portala tvhr.net.

Tvrtka Moj tv portal se odri�e bilo kakve odgovornosti koja na bilo koji na�in mo�e nastati iz tvhr.net portala ili je na bilo koji na�in vezana za kori�tenje tvhr.net portala za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadr�aja na tvhr.net te za bilo kakvu �tetu koja mo�e nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj tre�oj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom kori�tenja sadr�aja tvhr.net portala.

Tvrtka Moj tv portal ne�e ni na koji na�in biti odgovoran za sadr�aj ili gubitak i o�te�enje sadr�aja koje je nastalo zbog kori�tenja usluga portala tvhr.net.

Tvrtka Moj tv portal ne kontrolira sadr�aj koji razmjenjuju posjetitelji te ne mo�e jam�iti to�nost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadr�aja.

OBAVEZE KORISNIKA PRI KORI�TENJU PORTALA tvhr.net
Korisnicima tvhr.net portala slijede�i postupci su strogo zabranjeni i neprihvatljivi:

REGISTRACIJA KORISNIKA I POSJETITELJA PORTALA
Registracijom za usluge portala tvhr.net korisnik dobiva podatke o korisni�kom ra�unu � korisni�ko ime i lozinku.

Korisnik je du�an �uvati podatke o korisni�kom ra�unu te je u potpunosti odgovoran za svu �tetu nastalu neautoriziranim kori�tenjem svog korisni�kog ra�una.

Zavr�etkom registracije korisnik prihva�a odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane zlouporabom servisa portala tvhr.net.

Tvrtka Moj tv portal nikada ne�e od korisnika tra�iti korisni�ke podatke, a �to se osobito odnosi na lozinku. Radi identifikacije prilikom pru�anja pomo�i korisnicima, tvrtka Moj tv portal mo�e tra�iti e-mail adresu korisnika.

AUTORSKA PRAVA
Sadr�aj na portalu tvhr.net je za�ti�en autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na tvhr.net portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji na�in koristiti u komercijalne svrhe bez izri�itog pristanka tvrtke Moj tv portal. Tako�er ne smiju se koristiti ni na jedan na�in koji mo�e uzrokovati �tetu tvrtki Moj tv portal ili bilo kojij tre�oj strani. Ukoliko korisnik smatra da je do�lo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je du�an izvijestiti tvrtku Moj tv portal koriste�i adresu dosupnu na portalu tvhr.net. Sadr�aj objavljen na portalu tvhr.net smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz po�tivanje svih autorskih i drugih vlasni�kih prava te svakog navedenog ograni�enja prava.
PRIVATNOST KORISNIKA
�to je kola�i�?

Kola�i� je informacija spremljena na Va�e ra�unalo od strane web stranice koju posjetite. Kola�i�i obi�no spremaju Va�e postavke, postavke za web stranicu, kao �to su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik �alje natrag kola�i�e koji pripadaju toj stranici. Ovo omogu�ava stranici da prika�e informacije prilago�ene Va�im potrebama.

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vr�iti daljnja unaprje�enja stranice, u svrhu pobolj�avanja va�ega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na va�e ra�unalo spremiti malenu koli�inu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatra�iti va� pristanak. Kori�tenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje mo�ete pregledavati stranicu, no neke njezine mogu�nosti Vam ne�e biti dostupne.

Kola�i�i mogu spremati �irok pojas informacija uklju�uju�i osobne informacije (kao �to je Va�e ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija mo�e biti spremljena jedino ako Vi to omogu�ite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Va�em ra�unalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kola�i�a Vama nisu vidljive. Ipak, mo�ete promjeniti Va�e postavke internet preglednika da mo�ete sami birati ho�ete li zahtjeve za spremanje kola�i�a odobriti ili odbiti, pobri�ete spremljene kola�i�e automatski pri zatvaranju internet preglednika i sli�no.

Kako onemogu�iti kola�i�e
Isklju�ivanjem kola�i�a odlu�ujete da li ho�ete dopustiti pohranjivanje kola�i�a na va�em ra�unalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u va�em web pregledniku. Za informacije o postavkama kola�i�a, odaberite web-preglednik koji koristite. • ChromeFirefoxInternet Explorer 9Internet Explorer 7 i 8Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom)
Ako onemogu�ite kola�i�e, ne�ete mo�i koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama tvhr.net.

�to su privremeni kola�i�i?
Privremeni kola�i�i ili kola�i�i sesije uklanjaju se s ra�unala po zatvaranju internet preglednika. Pomo�u njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u ko�arici za kupnju.

�to su stalni kola�i�i?
Stalni ili spremljeni kola�i�i ostaju na ra�unalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomo�u njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao �to su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta odre�enom mjestu. Stalni kola�i�i ostat �e na ra�unalu danima, mjesecima, �ak i godinama.

�to su kola�i�i od prve strane?
Kola�i�i od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomo�u tih kola�i�a web-mjesta mogu pohraniti podatke koje �e ponovo koristiti prilikom sljede�eg posjeta tom web-mjestu.

�to su kola�i�i tre�e strane?
Kola�i�i tre�e strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao �to su sko�ne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomo�u tih kola�i�a web-mjesta mogu pratiti kori�tenje Interneta u marketin�ke svrhe.

Da li tvhr.net koristi kola�i�e?
Da, s primarnim ciljem kako bi na�e web stranice vam omogu�ile bolje korisni�ko iskustvo.

Kakve kola�i�e koristi tvhr.net i za�to

 

Da li na web stranici ima kola�i�a tre�e strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kola�i�e. Ovi kola�i�i nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki slu�e za normalno funkcioniranje odre�enih mogu�nosti koje korisnicima olak�avaju pristup sadr�aju. Trenutno omogu�ujemo:

 

Dodatne informacija oko isklju�ivanja kola�i�a
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isklju�ivanje pohranjivanja kola�i�a za razli�ite servise.

Vi�e se mo�ete informirati na sljede�im linkovima:

 

POLITIKA PRIVATNOSTI
MOJ TV PORTAL d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vije�a o za�titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka
Posjetitelji (korisnici) na�u web stranicu (portal) mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To zna�i da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne po�alje svoje osobne podatke na na�u slu�benu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i �ivotopis. Slanjem takvih podataka daje se pre�utna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se ne�e ni na koji na�in u�initi dostupnima neovla�tenim tre�im osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se bri�u nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. MOJ TV PORTAL d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne mo�e objasniti svrha obrade.

Upravljanje privolama
Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izra�avanje �elje na�ih zaposlenika i na�ih korisnika usluge kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka. MOJ TV PORTAL d.o.o. posluje prema korisnicima na na�in da obra�uje minimum osobnih podataka korisnika usluge. Jedino �to se mo�e obra�ivati je mail adresa korisnika i to u svrhu idenfikacije korisnika.

Prava iz GDPR-a
Be obzira na minimum osobnih podataka koje obra�ujemo prema na�im korisnicima osiguravamo svim ispitanicima sljede�a prava iz GDPR uredbe: Prava je mogu�e ostvariti preko na�eg Slu�benika za za�titu osobnih podataka na broj +385 95 910 8458 ili preko maila: [email protected]

Vremensko trajanje �uvanja obrade osobnih podataka
MOJ TV PORTAL d.o.o. je u pojedinim slu�ajevima obvezan �uvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko �uvanje podataka nije zakonski definirano tada se �uvanje osobnih podataka ograni�ava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje MOJ TV PORTAL d.o.o. na �uvanje pojedinih osobnih podataka ili kao �to je ranije re�eno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se bri�u.

Tehni�ke i organizacijske mjere
Unutar na�e organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo �itav niz tehni�kih i organizacijskih mjera za�tite osobnih podataka. Te mjere su vezane za za�titu uredskih dokumenata, za�titu ra�unala, antivirusne politike, uni�tavanje podataka, pravila pona�anja zaposlenika, ugovorne odnose s na�im vanjskim pru�ateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja za�tite osobnih podataka te brojne ostale mjere.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I SADR�AJI DOBIVENI OD KORISNIKA
tvhr.net portal sadr�i veze (linkove), podatke i informacije do drugih Internet stranica i servisa. Te stranice nisu pod kontrolom tvrtkle Moj tv portal i tvrtka Moj tv portal nije odgovorna za sadr�aj tih stranica niti za veze (linkove) na tim stranicama te se kao takva odri�e svake odgovornosti vezane uz sadr�aj na Internet stranicama kreiranim od strane tre�ih osoba.

Tvrtka Moj tv portal nije odgovorna za sadr�aj stranica ogla�iva�a na tvhr.net portalu te ni za kakvu �tetu nastalu reklamiranjem na tvhr.net portalu.

Poslovni odnos izme�u posjetitelja i ogla�iva�a (�to izme�u ostalog uklju�uje korespondenciju, pla�anje, dostavu roba i usluga i sl.) na i izvan portala tvhr.net isklju�ivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i ogla�iva�a te tvrtka Moj tv portal nije odgovorna za bilo kakvu mogu�u �tetu proiza�lu iz takvog poslovnog odnosa.

Tvrtka Moj tv portal nije vlasnik sadr�aja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji portala tvhr.net iako zadr�ava pravo da tijekom kori�tenja usluga portala tvhr.net koristi neke od tih sadr�aja u promotivne svhe usluga unutar kojih je sadr�aj objavljen.

Javno dostupan sadr�aj je sav onaj sadr�aj dostupan svim posjetiteljima portala.

UKIDANJE I ZABRANA KORI�TENJA USLUGA PORTALA
Tvrtka Moj tv portal zadr�ava pravo ukloniti sadr�aj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima kori�tenja i automatski ukinuti korisni�ki ra�un registriranog korisnika bez prethodne najave u slu�aju nedopu�tenog kori�tenja odnosno kr�enja ovih uvjeta kori�tenja.
Tvrtka Moj tv portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu �tetu nastalu ukidanjem korisni�kog ra�una ili/i jedne ili vi�e usluga za koje je korisnik registriran.